OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Leerplicht, verlof en verzuim

 

Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten moet het kind de leeftijd van vier jaar bereikt hebben. Een kind is echter pas leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. De leerplicht houdt in dat een kind verplicht is de basisschool dagelijks te bezoeken.
 

Uitzonderingen

Vakantie

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders. De regels voor een dergelijke aanvraag zijn streng. Als de ouders geen twee weken aaneengesloten per schooljaar vakantie kunnen houden vanwege de specifieke aard van het beroep, dan mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie van ten minste twee weken per schooljaar kan plaatshebben. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

  • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de locatiedirecteur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
  • de verlofperiode mag ten hoogste 10 schooldagen beslaan;
  • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.


Andere gewichtige omstandigheden

Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing van het gezin; bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar; overlijden van bloed- of aanverwanten; viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
 

Geen verlof

Familiebezoek in het buitenland; vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 

Vrijstelling schoolbezoek

U levert het volledig ingevulde verlofaanvraag formulier, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag van ten hoogste 10 schooldagen. Als een aanvraag meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend.
 

Schoolverzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht ieder (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer leerplichtige kinderen meer dan drie keer per maand te laat komen en of zonder geldige reden, dan valt dit onder verzuim. De school is verplicht hier melding van te maken.

 

Leerplichtambtenaar

Bij veelvuldig ziekteverzuim zal de school de JGZ inschakelen. Bij niet meewerken aan een bezoek aan de JGZ wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim probeert de leerplichtambtenaar met alle betrokkenen in contact te komen om de reden van het verzuim te achterhalen. De leerplichtambtenaar probeert op deze manier een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de school te bereiken.

De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerder genoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar overgaan tot het maken van een proces-verbaal. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf/geldboete op te leggen. Tevens kan er verplichte hulpverlening opgelegd worden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Leerplicht Hollandrijnland

Powered by BasisOnline